168. seminarium mBank-CASE "Czy problemy sektora bankowego mogą zahamować proces konwergencji polskiej gospodarki?"

W polskim sektorze bankowym i w jego otoczeniu występują niepokojące zjawiska: Począwszy od 2015 r. rentowności kapitału własnego banków utrzymują się zarówno poniżej przeciętnej rentowności sektora przedsiębiorstw, jak i poniżej kosztu kapitału własnego; Rysuje się perspektywa strat kredytowych w wyniku problemów finansowych przedsiębiorstw spowodowanych pandemią. Utrzymuje się ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi. Stopy procentowe są bardzo niskie. Wzrósł udział banków kontrolowanych przez państwo (z 20 proc. udziału w aktywach sektora w 2012 r. do ponad 40 proc. w roku 2020). Finansowanie bankowe jest wypieranie przez środki rządowe kierowane bezpośrednio do przedsiębiorstw. Zjawiska te są z reguły dyskutowane i analizowane jako oddzielne kwestie. Podczas seminarium mBank-CASE chcemy skupić się na skumulowanym wpływie tych zjawisk na polską gospodarkę, a przede wszystkich na jej długookresowe możliwości wzrostu. Stefan Kawalec (prezes Capital Strategy), autor wystąpienia wprowadzającego do dyskusji, zwróci uwagę na ryzyko, że omawiane zjawiska spowodować mogą obniżenie efektywności alokacji środków zewnętrznych docierających do firm (zarówno w formie kredytów, jak i subwencji rządowych), czego efektem może być spowolnienie, zatrzymanie lub wręcz odwrócenie trwającego nieprzerwanie od 28 lat procesu konwergencji (czyli zmniejszania luki w poziomie życia między Polską a Zachodem). Wypowiedź tę skomentują: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar z Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach i członek Rady Polityki Pieniężnej, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich oraz Leszek Pawłowicz Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej.

 Online