The S.I.N.C.E.R.E. Method to Break Through Toxic Behavior