Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry 2022

 Bratislava, Slovensko